Základní informace o obci

 

Oficiální název 

Obec Martinice

Okres

Kroměříž

Kraj

Zlínský

 

Najdete nás také na Facebooku https://www.facebook.com/MartiniceuHolesova/

  

Martinice jsou krásná obec na okraji Hané. Leží ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž (přibližně 20 km od Kroměříže,15km od Zlína a 3 km od Holešova). Historie obce sahá až do roku 1262 (první písemná zmínka). Od té doby se rozrostla až na současných zhruba 750 obyvatel.

V posledních letech se obec rozrůstá, a spolu s tím nabízí (především díky činnosti místních sdružení a spolků) stále více možností kulturního, sportovního a společenského vyžití.

Rozloha k.ú. Martinice je cca 470 ha. Na severu sousedí s k.ú. Přílepy, na východě s k.ú. Lukoveček, na jihovýchodě a jihu s k.ú. Horní Lapač a Žeranovice, na jihozápadě s k.ú. Zahnašovice a na západě s k.ú. Holešov.

Martinice jsou součástí Zlínské sídelně regionální aglomerace s jádrovým městem Zlínem, která je současně střediskem osídlení obvodního významu. Dalšími středisky obvodního významu jsou města Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem a Holešov, který je spádovým střediskem pro Martinice.. Pro účely EU a statistiky je obec Martinice součástí NUTS 2 - Střední Morava, NUTS 3 - Zlínský kraj.

Správní obvod pro obec Martinice je Holešov. Toto město e střediskem osídlení místního významu. Mimo vlastní obytné území jsou zde lokalizovány i průmyslové a výrobní závody, občanské vybavenosti a služby dopravy.

 

Charakter zástavby

Jádro zástavby tvoří návesní ulice, v jejíž podélné ose východ - západ protéká potok Mojena. Původní zástavba byla tvořena sedláckými grunty, které byly umístěny po obou stranách návsi. Skromnější obydlí domkářů byla soustředěna v severovýchodní a východní části obce. V Martinicích nikdy nevznikla náves v pravém slova smyslu, protože jejím středem protéká výše uvedený potok Mojena. Po obou březích Mojeny jsou vedeny komunikace. V průběhu vývoje obce se však zástavba přesunula za hranice původní zástavby, a tak vzniklo několik nových ulic: na humnech na jižní a severní straně obce a na jejím východním okraji (spojnice mezi obcí a areálem ZD).

Zástavba obce si dodnes uchovává kompaktní charakter, typický pro původní zástavbu. Je převážně nízkopodlažní, tvořená původními zemědělskými usedlostmi a hospodářským zázemím, novějšími rodinnými domky izolovanými, případně dvojdomky. Hlavní funkcí je bydlení doplňované chovem drobného hospodářského zvířectva s využíváním užitkových zahrad a záhumenků. Náves nemá žádnou významnější dominantu, vyjma objektu školy a malé zvonice.

 

Vybavenost obce

Občanská

Obec Martinice disponuje následujícími zařízeními:

Mateřská škola

Základní škola

Sportovní areál (fotbalové hřiště, víceúčelová plocha, tenisový kurt, tělocvična a šatny)

Maloobchodní zařízení

Stará hospoda, Hospůdka Podkova

Kulturní zařízení obce

Technická

Obec Martinice má vybudován veřejný vodovod, který je majetkem obce. Byl dokončen v roce 1997. Zdrojem vody je skupinový vodovod Kroměříž. V obci je vybudovaná jednotná kanalizace z betonových trub, která je v majetku obce. Martinice jsou zásobeny z venkovního vedení vysokého napětí (VN) 22kV č. 27, které je napájeno z rozvodny 110/22kV Bystřice pod Hostýnem-Rychlov. Distribuční síť nízkého napětí v obci je převážně venkovního provedení. Kabelového vedení je využito hlavně k vyvedení výkonu z trafostanic a k napájení odběrných míst s většími nároky na odběr. Objekty obytné zástavby i občanské a technické vybavenosti obce Martinice jsou zásobovány zemním plynem, dodávaným z VTL plynovodu DN 150/PN 40 Holešov – Fryšták VTL.

 

Ekonomická aktivita obyvatel

Téměř osmdesát procent ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Hlavní ekonomický potenciál v obci představuje především zemědělská výroba v areálu ZD, kde pracuje asi 55 zaměstnanců.

V Martinicích se ještě nachází tři soukromé stolařské dílny, pět autoopraven, čalounictví, prodejna potravin a smíšeného zboží, prodejna levné obuvi a dva hostince.

Příležitostí pro občany obce Martinice je také vzniklá průmyslová zóny na okraji Holešova.

 

Doprava

Autobusovou dopravu zajišťují pravidelné linky firem ČSAD Kroměříž, FTL Prostějov, Autobusy Zlín - Otrokovice, Zlín Bus a Housa Car. (Jízdní řády: www.idos.cz )

Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Holešov, ležící ve vzdálenosti 5 km na trati č. 300 Hulín - Valašské Meziříčí.

Poblíž Martinic jižně od obce Horní Lapač vede studovaná trasa rychlostní komunikace R49.

Cyklistickou dopravu umožňuje usnadňuje nově vybudovaná cyklostezka z Martinic do Holešova a průmyslové zóny Holešov.