Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Oficiální název

Martinice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Martinice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

TJ Sokol Martinice
Sbor dobrovolných hasičů
Jabloňka
Omladina - kulturní spolek
VčelařiSK
SK Allmetal Martinice

Myslivecké sdružení

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Martinice
Martinice 16
769 01 Holešov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Martinice
Martinice 16
769 01 Holešov

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 573 399 010
mobilní telefon: 603 732 124

4.5 Číslo faxu

žádný

4.6 Adresa internetové stránky

www.martinice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání

 Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").
2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).
3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.
3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je
a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 7524-691/0100 KB Holešov

 

6. IČ

00287482

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

Souhrnné informace o hospodaření obce můžete najít také na MONITORu, což je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému. Najdete ji na adrese: http://monitor.statnipokladna.cz, konkrétně údaje o naší obci kliknutím zde. Na této adrese najdete také údaje o hospodaření obce od roku 2010.

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

 

14. Předpisy

 14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Obcí Martinice

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

 

Další povinně zveřejňované informace

Změna kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Ochrana osobních údajů - GDPR

Info - GDPR

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Sazebník úhrad za poskytování informací Obcí Martinice

 

Kontakt pro odesílání odpovědí a vyřizování žádostí a stížností podaných na obec

Martinice na základě zákona č. 106/1999 Sb.: Jana Hlavinková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

2024

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-253/2024, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-127/2024, odpověď

 

2023

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-371/2023odpověď

 

2022

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-462/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-447/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-446/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-291/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-121/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-129/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-106/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-81/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-49/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-48/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-47/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-46/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-45/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-44/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-35/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-34/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-33/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-29/2022, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-28/2022, odpověď

 

2021

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-355/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-320/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-312/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-260/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-223/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-214/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-200/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-189/2021 ke stížnosti OM-225/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-184/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-167/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-166/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-165/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-164/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-163/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-156/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-152/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-145/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-143/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-139/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-41/2021

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-34/2021

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-33/2021

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-30/2021

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-24/2021

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-11/2021

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-175/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-117/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-116/2021, odpověď, odpověď č.2

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-115/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-111/2021 - odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-110/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-105/2021 - odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-103/2021 - odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-101/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-94/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-93/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-91/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Žádost č.j. OM-75/2021, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-506/2020, odpověď

 

2020

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-308/2020, odpověď, odpověď - č.j. OM-97/2021

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-207/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-203/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-200/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-197/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-196/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-186/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-175/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-165/2020odpověď, příloha

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-159/2020odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-152,161/2020odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-141/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-134/2020, odpověď, příloha

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-138/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-132/2020, odpověď, příloha

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-130/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-129/2020, odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-109/2020, odpověď, příloha, odpověď 2

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-92/2020, odpověď, zápis

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-9/2020

2019

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-215/2019

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-201/2019

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-194/2019

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-182/2019

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-181/2019

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-158/2019

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-157/2019 

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-145/2019 odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-119/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-118/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-117/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-116/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-115/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-114/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-101/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-100/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-99/2019  odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-73/2019 odpověď  odpověď2

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-69/2019  odpověď  odpověď2  ucetni kniha

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-68/2019 odpověď odpověď2 odpověď3

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-67/2019 odpověď  odpověď2

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-66/2019 odpověď  odpověď2  rozpocet

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-65/2019 odpověď

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-44/2019 odpoved

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-47/2019 odpoved

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-46/2019 odpoved

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-51/2019 odpoved

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-13/2019

2018

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-176/2018 odpoved

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-95/2018 OM-97/2018

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-29/2018

2017

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-89/2017

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-160/2017

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-168/2017

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-193/2017

Poskytnutí údajů - Č.j. OM-204/2017

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik